اعطای تسهیلات خودروهای کارکرده و پلاک شده(به عموم متقاضیان)

لیزینگ توسعه تعاون یکی از شرکت های عضو انجمن ملی لیزینگ ایران اعطای تسهیلات خودروهای کارکرده و پلاک شده(به عموم متقاضیان) را آغاز نمود.