توافق دو زیر مجموعه سایپا برای تسویه بدهی با واگذاری لیزینگی محصولات

لیزینگ رایان سایپا از توافق واگذاری محصولات تجاری سایپا دیزل به متقاضیان در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش لیزینگی جهت تسویه بدهی خبر داد.

شرکت لیزینگ رایان سایپا از توافق واگذاری خودرو های تجاری سایپا دیزل به متقاضیان در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جهت تسویه بدهی خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر این اساس، "ولساپا" اعلام کرد: عطف به افشای 29 خرداد مبنی بر تعیین تکلیف بدهی شرکت سایپا دیزل به شرکت سایپا از طریق عقد توافقنامه سه جانبه و تسویه بخشی از مطالبات لیزینگ رایان سایپا و عطف به مطالبات 757 میلیارد تومانی شرکت سایپا از سایپا دیزل، توافق شد مبلغ مذکور به لیزینگ رایان سایپا منتقل و معادل همین مبلغ از بدهی شرکت سایپا کسر شده و در دفاتر طرفین ثبت شود .

همچنین جهت تسویه بدهی شرکت سایپا دیزل به لیزینگ رایان سایپا توافق شد، سایپا دیزل طی قرارداد جداگانه از طریق واگذاری خودروهای تجاری به لیزینگ رایان سایپا به قیمت روز و در چارچوب عملیات لیزینگ اقدام کند. این قرارداد در راستای توافقنامه ذکر شده و شامل موارد زیر است:

1- بهای خودرو های موضوع قرارداد بر مبنای قیمت مصوب خودرو ساز و حسب نامه صادره دائر بر معرفی متقاضی به لیزینگ است.

2- تسهیلات قابل اعطا به متقاضیان بر اساس شرایط و ضوابط لیزینگ است.

3- مبلغ کل قرارداد عبارت است از مانده بدهی خودروساز در دفاتر مالی که خودروساز با امضای این قرارداد اقرار به دریافت مبلغ تسهیلات به متقاضیان خودرو از لیزینگ می کند.

4- حداکثر نرخ تسهیلات اعطائی به مشتریان معرفی شده از جانب خودروساز 21 درصد است.

5- در صورت عدم معرفی مشتری در طول مدت قرارداد از جانب خودروساز، لیزینگ برای مانده دین خودروساز معادل 26 درصد سود سالانه محاسبه می کند که خودرو ساز متعهد است کل مبلغ محاسبه شده در پایان دوره را به حساب لیزینگ منظور کند.