معرفی کارگروه مالی و مالیاتی

جلسه کارگروه مدیریت مالی‌، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی تشکیل گردید

روز سه شنبه مورخ 29 شهریور ماه سال جاری کارگروه مدیریت مالی‌، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی در محل انجمن تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، روز سه شنبه مورخ 29 شهریور ماه سال جاری کارگروه مدیریت مالی‌، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی در محل انجمن تشکیل جلسه داد.

هیئت مدیره انجمن پس از ارزیابی و تبادل نظر، آقای دکتر رضا محمدی نویسی مدیر عامل واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه که عضویت در هیئت مدیره انجمن در دوره جدید را نیز بر عهده دارد به عنوان رئیس کارگروه مذکور و سر کار خانم دکتر راحله باقری قائم مقام شرکت واسپاری کرمان موتور را به عنوان دبیر کاگروه انتخاب نمودند.

دبیر کل انجمن ضمن ارائه گزارشی از برنامه هایی که می بایستی در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرند، بر سیاست‌ها و اهداف کارگروه مالیاتی تاکید داشت: این اهداف شامل عارضه یابی مالیاتی صنعت لیزینگ و تلاش در تسهیل امور مالیاتی اعضای انجمن می باشد. کلیه چالشهای مالیاتی در حوزه عملکرد، تکلیفی و اجراي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، ارائه ی استانداردهای یکپارچه در دادرسی های مالیاتی، تهیه گزارش تحلیل آماری از گزارش عملکرد صنعت در سال گذشته ... در کارگروه تخصصی مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری واقع خواهد شد.


وی نحوه انتخاب اعضای کارگروه‌ها را از طریق اعلام  فراخوان و ارسال نامه به کلیه شرکت‌های عضو جهت معرفی نماینده در خصوص عضویت در کارگروه، حضور و مشارکت نمایندگان داوطلب، در جلسات بیان داشت.

موضوعات جهت تصمیم سازی بهینه در این کارگروه طرح و بررسی خواهد شد و برای تصمیم گیری نهایی به هیأت مدیره انجمن ارائه شود، همچنین ضروری است که در بازه های زمانی مشخص، این کارگروه و تصمیماتش پایش شود.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ از کلیه مدیران محترم عامل شرکت های لیزینگ و واسپاری دارای مجوز فعالیت در خواست نمود تا در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات از طریق نماینده خود در کارگروه  مربوطه ، انجمن را در بستر سازی فعالیت لیزینگ در حوزه مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی  یاری نمایند.