‌ششمین نشست عمومی مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ برگزار شد

نشست مدیران
نشست مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ روز یکشنبه یکم آبان ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی و بازبینی اساسنامه انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد

در ابتدای نشست دکتر محمد صالحی‌تبار رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران با ارائه گزارشی از کلیات فعالیتهای هیئت مدیره جدید در مدت زمان تصدیگری درباره ضرورت ها ، الزامات و اهداف برگزاری این نشست به نکاتی چون: هم اندیشی، انتقال تجربیات و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه همکاری‌های اجرایی بیشتر اعضا با انجمن و بالعکس ، بازسازی تصویر عمومی از صنعت ، درمیان گذاشتن و وحدت رویه در مسائل کلیدی صنعت و همچنین افزایش مرجعیت انجمن در بین اعضاء اشاره کردند.

رئیس هیئت مدیره با اشاره به جایگاه انجمن لیزینگ به عنوان یک تشکل اقتصادی با صدای واحد و تاثیر تشکل‌های حرفه‌ای بر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی پرداخت و بر ضرورت اصلاح مفاد اساسنامه انجمن ملی لیزینگ در جهت افزایش میزان مشارکت اعضاء در مجامع عمومی تاکید کردند. وی مراتب تشکر اعضای هیات مدیره از حضورموثر و حمایت دائمی اعضا از انجمن را اعلام نمودند.

در طی نشست هریک از اعضای حاضر نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاح بند‌های مندرج در اساسنامه بیان نمودند و مقرر شد تمامی نکات بعد از بازبینی کارشناسان حوزه‌های مختلف در کارگروه‌های تخصصی ‌بررسی شده و پس از جمع بندی نهایی و با هماهنگی اتاق بازرگانی در مجمع عمومی فوق العاده طرح و تصویب گردد.

در ادامه نشست حمایت بیشتر مالی شرکت‌های عضو انجمن در راستای پی گیری و تحقق برنامه‌های آتی انجمن درخواست گردید.

همچنین در این نشست در خصوص موضوع تغییر کاربری محل فعالیت انجمن و روش‌های تامین مالی آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید طرح پیشنهادی منسجم و عملیاتی نحوه مشارکت شرکت‌های عضو ، توسط هیئت مدیره انجمن تهیه و برای کلیه اعضاء محترم انجمن ملی لیزینگ ایران ارسال گردد.