دوره بازآموزی و تحلیلگری اعتباری برگزار شد

دوره بازآموزی و تحلیلگری اعتباری، از سوی انجمن ملی لیزینگ ایران با تدریس دکتر احمد فتاحپور به صورت مجازی برگزار شد.

این دوره که با هدف آشنایی با چارچوب تحلیلگری اعتباری و ابزارهای سنجش اعتباری، به تدریس دکتر احمد فتاحپور برگزار گردید، در روز های یکشنبه، 1401/11/16 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 پایان یافت.

موضوعات فرآیند تحلیل اعتباری، تحلیل اعتباری برای واحد های کوچک تجاری،بررسی انواع صورت های مالی،رویه های حسابداری و ... در این وبینار مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

در پایان این نشست مجازی، حاضران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

لازم به ذکر است، وبینارهای انجمن ملی لیزینگ ایران برای ارتقاء یادگیری و توسعه توان علمی کارکنان لیزینگ به صورت هفتگی در یک موضوع خاص و مورد نیاز نیروی انسانی برگزار می گردد.