برنامه اجرایی جلسات کارگروه های تخصصی انجمن

انجمن ملی لیزینگ ایران در راستای ماموریت خود به منظور تعاملات هر چه بیشتر اعضا با یکدیگر و انجمن، به اشتراک گذاری دانش و تجربیات و ارتقاء فعالیت‌های حرفه‌ای اقدام به برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی نموده است.

انجمن ملی لیزینگ ایران در راستای ماموریت خود به منظور تعاملات هر چه بیشتر اعضا با یکدیگر و انجمن، به اشتراک گذاری دانش و تجربیات و ارتقاء فعالیت‌های حرفه‌ای اقدام به برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی نموده است. برنامه هریک از کارگروه های تخصصی در ماه جاری به شرح جدول زیر خواهد بود:

 

دستور جلسات هر یک از کار گروه ها

1.  تعیین هدف‌ها و موضوعات کارگروه‌ها

2. انتخاب دبیر کارگروه ها

3. برنامه ریزی اجرایی و تعیین موضوع جلسات آتی