کارگروه راهبردی ارتباط و تعامل با بانک مرکزی تشکیل جلسه داد

انجمن به منظور ایجاد هماهنگی در امور مرتبط با بانک مرکزی و تبادل اطلاعات منسجم در شرکت های واسپاری ،کارگروه تخصصی تعامل با بانک مرکزی را تشکیل داد.

در این نشست مقرر گردید: مسائل و مشکلات شرکت‌های لیزینگ اعم از تعدیل قوانین دست و پاگیر در زمینه‌ی تمدید مجوز فعالیت شرکت‌ها، تسهیل استانداردهای نظارتی، پیگیری اصلاحات اعمال شده بر دستورالعمل اجرایی لیزینگ و ... از جمله موضوعاتی هستند که می بایستی در جلسات تخصصی کارگروه و نشست های مشورتی با مدیران و کارشناسان بانک مرکزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

اکبر بلند کردار رئیس کارگروه مذکور، همفکری و هم افزایی را لازمه پیشبرد در این حوزه دانست و بیان داشت:  بدین واسطه نهاد های ناظر و تشکل ها می‌توانند موضوعات مشترک جهت تصمیم سازی بهینه را در این کارگروه طرح و بررسی کنند.

گفتنی است اکبر بلند کردار عضو هیئت مدیره انجمن با عنوان رئیس کارگروه ابقا شد و رضا قزی پور مدیر عامل واسپاری کیان با عنوان دبیر کارگروه معرفی گردید.