ارزش زمین ۱۱ شرکت لیزینگ از مرز ۲۱۲ میلیارد تومان گذشت

مجموع ارزش دفتری زمین های ۱۱ شرکت لیزینگ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۱۲ میلیارد تومان رسید.

هرچند که مجموع ارزش دفتری زمین های 12 شرکت لیزینگ در سال 1400، بالغ بر 400 میلیارد تومان بوده است.

ارزش دفتری زمین های شرکت لیزینگ رایان سایپا که جزء شرکت های زیر مجموعه گروه خودرو سازی سایپا است به تنهایی در پایان سال 1400 بالغ بر 287 میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، رتبه اول ارزش دفتری زمین ها در بین 11شرکت لیزینگ در سال گذشته به شرکت لیزینگ خودرو غدیر با 87 میلیارد تومان رسید.

شرکت های لیزینگ ایرانیان با 71 میلیارد تومان و پارسیان با 17 میلیارد تومان ارزش زمین در رتبه های بعدی قرار دارند.

photo_2023-09-09_11-04-34

درمقابل، شرکت های لیزینگ آریادانا، بهمن و پاسارگاد در بین شرکت های لیزینگ مورد بررسی در این گزارش، کمترین میزان ارزش دفتری زمین را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند.

نکته قابل توجه آنکه از 11شرکت لیزینگ مورد بررسی، شرکت های لیزینگ پارسیان، صنعت و معدن، کارآفرین، پاسارگاد، ملت و جامع سینا به ترتیب وابسته به بانک های پارسیان، صنعت و معدن، کارآفرین، پاسارگاد، ملت و سینا هستند.

مجموع ارزش دفتری زمین های شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها در سال گذشته حدود 42 میلیارد تومان بوده است.