در دومين جلسه كارگروه تخصصي مالي و مالياتي مطرح شد

دومين جلسه كارگروه تخصصي مالي و مالياتي انجمن ملي ليزينگ ايران در ساعت 8:00 صبح مورخ 1402/06/27 درمحل شركت واسپاري كرمان موتور برگزار گرديد.

مهدي بسحاق دبير كل انجمن در آغاز ضمن تشكر از ميزباني شركت واسپاري كرمان موتور به عنوان عضوي از انجمن ملي ليزينگ و با شرح مصوبات هيات مديره در خصوص واگذاري مسئوليت كارگروه ها به اعضاي محترم هر گروه، درخواست انجمن در خصوص انتخاب رئيس و دبير از بين اعضاي حاضر در جلسه را مطرح نمود. در ادامه با نظر سنجي و موافقت كليه حاضرين، خانم دكتر راحله باقري به عنوان رئيس و آقاي محمد غزنوي به عنوان دبير انتخاب گرديدند.

در ادامه با طرح موضوعات مبتلا به برخي از شركت­هاي عضو انجمن توسط نمايندگان حاضر در جلسه مواردي به شرح زير مطرح و اتخاذ تصميم صورت گرفت.

الف- فراهم آوردن بستري در فضاي مجازي به منظور مشاركت مديران تمامي شركت­هاي عضو انجمن و طرح موضوعات مرتبط با رسالت كارگروه

ب- الويت بندي و در دستور كار قرار گرفتن موضوعات مطروحه توسط شركت­ها با توجه به اهميت و فراگيري موضوع

ج- اتخاذ رويه مناسب جهت تعامل هرچه بيشتر با ساير كارگروه­هاي انجمن بالاخص كارگروه بانك مركزي

د- تنظيم تقويم برگزاري جلسات به منظور تشكيل مرتب و مستمر و انتقال مصوبات به هيات مديره انجمن ليزينگ

جلسه در ساعت 10:30 پايان يافت.