از سوی بانک مرکزی صورت گرفت؛

تمدید مجوز فعالیت شرکت لیزینگ خودرو غدیر

ولغدر
مجوز فعالیت شرکت لیزینگ خودرو غدیر از سوی اداره مجوزهای بانکی، مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت لیزینگ خودرو غدیر، اعتبار این مجوز از تاریخ انقضای مجوز قبلی تا پایان سی ام مهر ماه سال ۱۴۰۳ بوده و تمدید مجوز فعالیت، منوط به رعایت دقیق قوانین و مقررات ذیربط از جمله نکات لازم الرعایه مندرج در مجوز ابلاغی خواهد بود و ادامه فعالیت آن شرکت پس از پایان اعتبار این مجوز و در صورت  عدم تمدید آن غیر مجاز تلقی شده و ممنوع است.