نشست رؤسای کارگروه‌های تخصصی با اعضای هیئت مدیره انجمن

نشست هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی انجمن به میزبانی اعضای هیئت مدیره انجمن و دبیر کل و حضور روسای کارگروه‌ها برگزار شد.

در ابتدای جلسه دبیر کل گزارشی از روند تشکیل جلسات کارگروه ها ارائه داد و در راستای برنامه ریزی مدون، بر تشکیل و اقدامات اجرایی هر یک از کارگروه ها تاکید نمود.

روح اله جراحی رئیس هیئت مدیره انجمن موضوعات گوناگونی از قبیل  شناسایی موانع و چالش های موجود در صنعت، برنامه ریزی و تهیه چشم انداز آینده پژوهی، برگزاری دوره های آموزشی به روز و کارآمد با نیاز سنجی و مشاوره از کارگروه ها و در نهایت ترسیم نقشه راه را از مهم ترین برنامه های کارگروه های تخصصی انجمن لیزینگ عنوان نمود و از رؤسای کارگروه ها خواست تا با برنامه ریزی مناسب این چهارچوب را عملیاتی نمایند. همچنین، موضوعات مهمی از جمله تطابق با مقررات مالی و مسائل مالیاتی در حوزه لیزینگ نیز مورد بررسی قرار گرفتند. این نشست به عنوان یک فرصت مناسب برای تبادل نظر بین حوزه های فعال در صنعت و انجمن به عنوان نهاد مجری با هدف توسعه صنعت لیزینگ مورد استقبال قرار گرفت.

 

هر یک از اعضای حاضر تجربیات و دیدگاه‌های خود نسبت به موضوعات مطروحه را به اشتراک گذاشتند.