ترکیب جدید هیئت مدیره ولیز معرفی شد

حمیدرضا کردلویی مدیر عامل جدید لیزینگ ایران شد

دکتر حمیدرضا کردلوئی به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به به سمت مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران منصوب گردید.

شرکت لیزینگ ایران (ولیز) با درج اطلاعیه ای در کدال اعضای جدید هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک را به شرح ذیل به اطلاع سهامداران رساند:

مجتبی مالی به نمایندگی از شرکت بانک تجارت (رییس هیئت مدیره)

روح الله غلامی به نمایندگی از شرکت خدمات تجارت (نایب رئیس هیئت مدیره)

حمیدرضا کردلوئی به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

عبدالصالح پیرنیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (عضو هیئت مدیره)