مدیرعامل جدید بهمن لیزینگ منصوب شد

دکتر حمید شهریاری مدیر عامل جدید شرکت بهمن لیزینگ شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، دکتر حمید شهریاری مدیر عامل شرکت بهمن لیزینگ شد.

مدیرعامل جدید شرکت بهمن لیزینگ، دانش‌ آموخته دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی است، حمید شهریاری سوابقی چون رئیس‌ بازاریابی و فروش لیزینگ خودروکار، مدیر بازاریابی و فروش لیزینگ ایران خودرو و واسپاری سپهرپارس، مدیر عملیات (بازاریابی و فروش) لیزینگ ایران ، معاون عملیات لیزینگ کارآفرین و عضویت در هیئت مدیره شرکت آلومراد را در کارنامه ی حرفه ای خود دارد.