درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ گردشگری قدکشید

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ گردشگری با یک افزایش ۱۶ درصدی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، به رقم ۲۸ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان رسید.

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ گردشگری درنیمه نخست امسال ازمحل عملیات لیزینگ ودرآمد حاصل از تخفیفات توسعه فروش بوده است.

درآمدعملیاتی لیزینگ گردشگری از محل عملیات لیزینگ درمدت زمان مورد اشاره از محل لیزینگ خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات و املاک بوده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ گردشگری در نیمه نخست سال قبل در مرز 24 میلیارد و 779 میلیون تومان بود.

مروری برعملکردنیمه نخست امسال این شرکت فعال در صنعت لیزینگ نشان می دهدکه سودخالص لیزینگ گردشگری به رقم 17 میلیارد و 747 میلیون رسید که از رشدی 8 درصد برخوردار بوده است. 

شرکت لیزینگ گردشگری در سال 79 تاسیس شده ودرسال 98 از لیزینگ شید به لیزینگ گردشگری تغییر نام داده و سرمایه فعلی آن 50 میلیارد تومان است. 

ترکیب هیات مدیره شرکت لیزینگ گردشگری را افرادی چون سیدحسین میری،سعید جمشیدی،رضا آقابابایی، مریم کلهری زاده وسمیه یزدی تشکیل می دهند.

 

منبع: چابک آنلاین