آنچه در سومین جلسه کارگروه تخصصی فروش وعملیات لیزینگ مطرح شد

سومین جلسه کارگروه تخصصی فروش وعملیات لیزینگ مورخ 11 بهمن ماه سال جاری با حضور اعضای کارگروه در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مهمی که بر روی بهبود فرآیندهای فروش تأکید دارند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1- یکسان سازی قراردادها:

در این بخش، اعضای کارگروه به بررسی وضعیت قراردادهای لیزینگ موجود پرداختند. هدف اصلی این بحث، ایجاد یک فرآیند استاندارد برای تهیه و ارائه قراردادها بود. اعضا تجربیات و نقدهای خود را در مورد قراردادها به اشتراک گذاشته و تصمیمات لازم برای بهبود یکسان سازی در زمینه قراردادها اتخاذ شد.

2- اعتبار سنجی مشتریان:

در این بخش، رویکردهای مختلف در خصوص اعتبارسنجی مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. بحث شامل راهکارها، فناوری‌های مورد استفاده، و تجارب بازار بود. هدف اصلی این بحث، افزایش دقت و کارآیی در فرآیند اعتبارسنجی برای حفظ امانت و پایداری مالی بود.

3- امضای دیجیتال:

در این بخش، اعضا به بررسی مزایا و چالش‌های مرتبط با امضای دیجیتال پرداختند. اهمیت حفظ امانت در امضای دیجیتال و چگونگی استفاده بهینه از این فناوری برای تسهیل در فروش و امور قراردادی مورد توجه قرار گرفت.

با تشکر از حضور و مشارکت فعال همه اعضا، این نشست به پایان رسید و تصمیمات گرفته شده در مسیر بهبود فرآیندهای فروش و قراردادها به عنوان راهنمایی برای مراحل آتی مورد تصویب قرار گرفت.