در نشست با پلیس امنیت اقتصادی مطرح شد:

جلسه نمایندگان انجمن ملی لیزینگ ایران با رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در تاریخ 12 اسفند ماه برگزار شد.

انجمن ملی لیزینگ ایران با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از ایجاد بحران های اجتماعی جلسه ای را با سرهنگ افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران و معاونین ایشان با موضوع بررسی شرکت های فاقد مجوز از بانک مرکزی که اقدام به فروش اقساطی نموده اند برگزار کرد. در این نشست راه های بر خورد با مراکز یاد شده و نحوه ی رسیدگی و تدوین استادنداردهای لازم از سوی نهادهای ناظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت در همین راستا مقرر شد به منظور رسیدگی جامع تر با موضوع مطروحه جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و انجمن ملی لیزینگ برگزار شود.