صنعت لیزینگ به یک بازار بسیار محدود بسنده کرده است

سید شهاب الدین پور عباسی، مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره واسپاری توسعه تعاون:

صنعت لیزینگ می تواند بسیار پر بازده باشد زیرا صنعت لیزینگ یک بال بازرگانی دارد که در شرایط فعلی به چند کالای بازرگانی بسیار محدود بسنده کرده است. 

صنعت لیزینگ ساختارها و فرایندهای اجرایی خود را در همان بازارها تعریف کرده و ریسک تغییر و  انعطاف به خود نمی دهد.

 این مسائل به دلیل ساختارهای سنتی و دولتی، دغدغه مند نبودن برای سود آتی شرکت، عمر کوتاه مدیریتی، نداشتن استراتژی آینده نگری و نبود سهامداران و نداشتن نظارت تحلیلی و مالی بر روی شرکت ها اتفاق می افتد. 

 این صنعت نیاز به پوست اندازی دارد و باید موتور بازاریابی و شناخت بازار با سرعت بالایی به حرکت در بیاید.

 

منبع: چابک آنلاین