از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام شد:

تایید مجوز موقت فعالیت در زمان انقطاع زمانی به جهت حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده 

شرکت های واسپاری  در زمان انقطاع زمانی مجوز موقت فعالیت، از حوزه مالیاتی درخواست استعلام وضعیت مجوز موقت فعالیت از بانک مرکزی نمایند

حسب تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با معاونت محترم نظارتی بانک مرکزی مقرر گردید تایید مجوز موقت فعالیت در زمان انقطاع زمانی به جهت حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. لذا ، شرکت های واسپاری در زمان انقطاع زمانی مجوز موقت فعالیت، از حوزه مالیاتی درخواست استعلام وضعیت مجوز موقت فعالیت از بانک مرکزی نمایند در صورت استنکاف آن حوزه مالیاتی از استعلام مراتب به این انجمن اعلام گردد  تا پیگیری های بعدی صورت پذیرد.