رشد سود خالص لیزینگ پاسارگاد به ۴۸۵ درصد رسید

کارنامه عملکرد یکساله شرکت لیزینگ پاسارگاد با افزایش معنادار در شاخص هایی چون سود خالص و درآمدهای عملیاتی این شرکت فعال درصنعت لیزینگ منتشر شد.

به گزارش چابک آنلاین، بر این اساس، سود خالص شرکت لیزینگ پاسارگاد تا پایان سال گذشته با یک افزایش 485 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال ما قبل ازآن، به رقم 566 میلیارد تومان رسید.

سودخالص شرکت لیزینگ پاسارگاد تا پایان سال 1401 درمحدوده 96 میلیارد و 921 میلیون تومان بوده است.

شرکت لیزینگ پاسارگاد در سال 83 تاسیس شده و سرمایه آن در شرایط فعلی در محدوده 100 میلیارد تومان است.

مروری بر عملکرد این شرکت فعال در صنعت لیزینگ نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی آن تا پایان سال گذشته درمحدوده 69 میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ پاسارگادازمحل هایی چون سود فروش اقساطی،سایر درآمدهای تسهیلات اعطایی، سود اجاره به شرط تملیک و درآمد ناشی از تخفیف فروش بوده است.

بیشترین درآمد عملیاتی این شرکت درسال گذشته ازمحل سود فروش اقساطی با رقم 40 میلیاردتومان وکمترین درآمد هم از محل سود اجاره به شرط تملیک با رقم 956 میلیون تومان بوده است.

ترکیب هیات مدیره شرکت لیزینگ پاسارگاد را افرادی چون احمد وادی دار،اسماعیل دوستی، عزیز اله اسکندر فر، امیر حسین بهرامیان و محسن معلمیان تشکیل می دهند.