آنچه در چهارمین جلسه کارگروه حقوقی انجمن مطرح شد

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی حقوقی و نظارت لیزینگ در سی ام خرداد ماه 1403 با حضور نمایندگان حقوقی شرکت های عضو در محل لیزینگ پارسیان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه موضوعاتی که به عنوان دستور جلسه تعیین گردید مطرح و سپس بررسی معایب و مزایای آن ها در خصوص لیزینگ ها مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.

در این نشست مقرر گردید مسائل و چالش های تخصصی حقوقی به وجود آمده در شرکت های لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از شناسایی موارد مطروحه، هر یک از اعضاء جهت ارائه طریق، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند و این مهم از طریق همین کارگروه با نظارت انجمن پیگیری گردد. در هر جلسه موضوع بحث و بررسی و ارائه راهکار برای جلسه بعد مشخص خواهد شد.

شرح مذاکرات و مباحث مطروحف

نظر به دستور جلسه در خصوص « شرط داوری در قراردادهای لیزینگ » مقرر گردید آئین نامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

در خصوص مزایا و معایب شرط داوری در قراردادهای لیزینگ بین اعضای حاضر مباحثه صورت پذیرفت.

در خصوص مزایا و معایب تعیین اتاق بازرگانی به عنوان داور در قراردادهای لیزینگ گفتگو شد.

مقرر گردید به منظور کاهش هزینه ها، شخصی واحد به عنوان داور متخصص در امور مربوط به قراردادهای لیزینگ در نظر گرفته شود و به جهت تحقق این مهم، مبلغی نیز به عنوان حق الزحمه ی داور متخصص، برای ایشان تعیین گردد.

پیشنهاد گردید در خصوص شرط داوری در قراردادهای لیزینگ، حتی الامکان از مدیران حقوقی شرکت های واسپاری به دلیل تسلط کافی بر مواد قانونی و آرای وحدت رویه و مقررات لیزینگی به عنوان داور انتخاب انجام گردد.

پیشنهاد گردید مصوبات کارگروه حقوقی انجمن لیزینگ در خصوص شرط داوری در قراردادهای لیزینگی به جهت پیشبرد بهتر مسائل و راهگشایی، لازم الاتباع و لازم الاجرا گردد.

مقرر گردید در خصوص نقش مهم قراردادهای سه جانبه جهت ارائه تسهیلات در انواع قراردادهای لیزینگی یا ایفای نقش مستقل و مجزای آن بررسی به عمل آید.

پیشنهاد گردید در خصوص تفاهم نامه های سه جانبه و آثار آن برای شرکت های واسپاری، راهکارهایی جهت بازاریابی و توسه فروش ارائه گردد.

پیشنهاد گردید مباحث عاملیت کالا و عاملیت منابع مالی به طور خاص مورد بررسی و نظام بندی قرار گیرد تا جهت گره گشایی از مسائل و کاهش مشکلات لیزینگی در دستور بانک مرکزی قرار گرفته و مؤثر واقع شود.

مقرر گردید در خصوص موضوع مهم مفهوم و تعریف دقیق واژه « عاملیت » در ماده 33 دستور العمل بانک مرکزی که عنوان داشته : « واگذاری ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ شرکت ﻟﻴﺰﻳﻨـگ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ، ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ »، تحقیقات لازم صورت پذیرد و جلسه آینده در این خصوص به طور ویژه بحث و بررسی صورت پذیرد.

مقرر گردید نقش ریسک نکول مطالبات در شرکتهای واسپاری در جلسه آتی مورد تبادل نظر و بررسی قرار گیرد.

مقرر گردید در جلسات آتی در خصوص موضوع مهم شرایط تخفیف و توسعه فروش در شرکت های واسپاری و قابلیت دفاع از آن در محاکم قضایی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 794 مطالعه و بررسی جمعی صورت پذیرد.

پیشنهاد گردید مینوت واحدی از قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به جهت یکسان سازی تبیین گردید.

پیشنهاد گردید در خصوص تأمین هر چه بیشتر منافع شرکتهای لیزینگ به بانک مرکزی، از میزان شدت سخت گیری های قانونی مربوطه در جهت عملکرد هرچه بهتر شرکت های واسپاری، کاسته گردد.

مقرر گردید قراردادهای خام اجاره به شرط تملیک به آقای زلالی

فام جهت یکسان سازی ارسال گردد و پس از تنظیم مینوتی واحد، در جلسه آتی جهت بررسی و تأیید نهایی در اختیار اعضای حاضر قرار گیرد.

پیشنهاد گردید جهت ثبات و بقای کارگروه تخصصی حقوقی، اعضای مشخص شده در زمان تعیینی، حاضر و ثابت باشند.

پیشنهاد گردید نام مدیران حقوقی در اولین روزنامه رسمی شرکت های واسپاری، به عنوان یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت جهت پیشبرد بهتر مسائل در مراجع مربوطه درج گردد.

پیشنهاد تنظیم و تدوین منشور اخلاقی برای نشست های کارگروه حقوقی انجمن لیزینگ ارائه و مورد تأیید اعضای حاضر واقع گردید.

مقرر گردید در گروه مجازی کارگروه تخصصی حقوقی، اقدام به حذف اشخاص غیر عضو و غایب صورت پذیرد.

آقای هادی اکبری طارمی با عنوان مدیر حقوقی لیزینگ پارسیان، توسط دکتر مهدی بسحاق دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران به صورت رسمی به سِمَتِ ریاست کارگروه مربوطه نائل گردیدند.

مقرر گردید زمان برگزاری جلسات کارگروه در ساعت 14:00 برگزار گردد.