سود سازی لیزینگ جامع سینا ۴۲۱ درصد افزایش یافت

کارنامه عملکرد یکساله شرکت لیزینگ جامع سینا با رشد ۳۶۳ درصدی درافزایش درآمدهای عملیاتی این شرکت فعال در صنعت لیزینگ منتشر شد.

چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ جامع سینا در سال گذشته درمحدوده یکصد میلیارد تومان بوده ،در حالی که این رقم درسال ما قبل از آن زیر 24 میلیارد تومان بوده است.

بررسی ها نشان می دهندکه عمده درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ جامع سینا در سال گذشته از محل هایی چون اجاره ( لیزینگ) 32 میلیارد و 971 میلیون تومان، تخفیف توسعه فروش 68 میلیارد و 609 میلیون تومان، سود دوره توقف سرمایه 5 میلیارد تومان، درآمد حاصل از وجه التزام 275 میلیون تومان، درآمد ناشی ازتخفیفات گروهی بیمه 1.5 میلیارد تومان و کارمزد عملیات صدور و بازاریابی بیمه 161 میلیون تومان بوده که مجموع همه اینها را به 108 میلیارد تومان رسانده است.

شرکت لیزینگ جامع سینا از سال 81 به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده و درحال حاضر موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری درقالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا ، آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه است.

سرمایه شرکت لیزینگ جامع سینا تا پایان سال گذشته 50 میلیارد تومان بوده است. 

مروری بر عملکرد شرکت لیزینگ جامع سینا درسال گذشته نشان می دهد که سود خالص این شرکت در سال گذشته 42 میلیارد تومان بوده که از یک افزایش 421 درصدی حکایت دارد.

سود خالص این شرکت فعال در صنعت لیزینگ در سال ما قبل از آن درمرز8  میلیارد تومان بوده است.

ترکیب هیات مدیره این شرکت را تاپایان سال گذشته، افرادی چون علی استاد هاشمی، حسین شاهدی، کامران محمود پور ، محمدرضا کاشفی نیشابوری و روح اله جراحی تشکیل می داده اند.

سکانداری شرکت لیزینگ جامع سینا را روح اله جراحی بر عهده دارد.

او اکنون رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران است.

علی استاد هاشمی رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ جامع سینا نیز از14 شهریورماه سال گذشته و با پیشنهاد وزیرامور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی به‌عنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی منصوب شد.