چالش های لیزینگ حمل و نقل

دکتر ابراهیم ابراهیمی - مدیر عامل لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ نقش صنعت لیزینگ در توسعه حمل و نقل و نوسازی ناوگان از اهمیت بالایی برخوردار است . با این حال چالش های مهمی در این مسیر وجود دارد که مهمترین آن عدم همخوانی مقیاس صنعت لیزینگ با اندازه بازار حمل و نقل است. در واقع صنعت لیزینگ به اندازه ای کوچک است که عملا نقش متمایزی در صنعت حمل و نقل نمی تواند داشته باشد . آمار و ارقام صنعت لیزینگ نشان می دهد که لیزینگ در تامین مالی 5درصدی صنعت حمل و نقل نیز نقش آفرینی نکرده است . در این نوشتار سعی بر آن است برخی از این چالش های عدم توسعه به اختصار بیان شود.

در شماره 204 هفته نامه اطلاعات بورس می خوانید: *دکتر ابراهیم ابراهیمی - مدیر عامل لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ *نقش صنعت لیزینگ در توسعه حمل و نقل و نوسازی ناوگان از اهمیت بالایی برخوردار است . با این حال چالش های مهمی در این مسیر وجود دارد که مهمترین آن عدم همخوانی مقیاس صنعت لیزینگ با اندازه بازار حمل و نقل است. در واقع صنعت لیزینگ به اندازه ای کوچک است که عملا نقش متمایزی در صنعت حمل و نقل نمی تواند داشته باشد . آمار و ارقام صنعت لیزینگ نشان می دهد که لیزینگ در تامین مالی 5درصدی صنعت حمل و نقل نیز نقش آفرینی نکرده است . در این نوشتار سعی بر آن است برخی از این چالش های عدم توسعه به اختصار بیان شود.
ادامه مطلب: