آشنایی با صنعت لیزینگ در آلمان و لیزینگ بین المللی

به گزارش روابط عمومی انجمن، هدف از برگزاری این دوره،ارتقاء دانش مدیران در حوزه لیزینگ بین المللی، تسهیل در ورود و مشارکت شرکت های لیزینگ ایرانی با صنعت لیزینگ جهانی به ویژه اروپا و آلمان، توسعه کیفی و کمی سطح اطلاعات مدیران شرکت های لیزینگ ایرانی از طریق شناخت فرآیند ها ، روش ها و نحوه عملکرد در سطح شرکت های بزرگ لیزینگ بین المللی می باشد. شایان ذکر است حجم عملیات شرکت های لیزینگ عضو انجمن لیزینگ آلمان بالغ بر 52 میلیارد یورو در سال 2015 بوده است.