۴ مدل «استقلال» بانک مرکزی

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کلید خورد

این روز‌ها قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» را با امضای ۵۷ نماینده بررسی کند. در این طرح یک «هیات عالی» ۷ نفره ترسیم شده است که بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است.

این روز ها قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» را با امضای ۵۷ نماینده بررسی کند. در این طرح یک «هیات عالی» ۷ نفره ترسیم شده است که بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است.
به گزارش اقتصادنیوز ، طی پژوهشی که روی مکانیزم حاکمیت ۱۰۱ کشور جهان ازسوی صندوق بین المللی پول انجام شده، بانک های مرکزی دنیا در فرآیند پیشروی به سوی وابستگی کمتر، سه نسل «استقلال در هدف»، «استقلال در هدف گذاری» و «استقلال ابزاری» را در پیش گرفته اند. از این 101 کشور تنها 7 درصد آنها بانک مرکزی غیر مستقل دارند.
به نظر می رسد طرح در دست بررسی مجلس، نسل استقلال در هدف گذاری را مورد هدف خود قرار داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که عمده کشور هایی که به توسعه اقتصادی رسیده اند، اصلاح حاکمیت بانک مرکزی را یکی از الزامات خود دانسته اند و با حرکت به سمت یک مکانیزم مدرن حاکمیت بانک مرکزی، سرعت رشد و توسعه خود را افزایش داده اند. در سمت دیگر، وابستگی بانک مرکزی به دلیل نوسانات قیمتی پیاپی و به دنبال آن شکل گیری انتظارات مخرب بین آحاد اقتصادی، یکی از مهم ترین موانع توسعه کشور های جهان سوم بوده است.
در یک اقتصاد متعارف بانک مرکزی با استفاده از ابزار های سیاست پولی و ارزی، به دنبال دستیابی به هدف تورمی بهینه است. از زاویه ای دیگر، این دو ابزار به خصوص ابزار پولی، مهم ترین ابزار دولت ها برای استفاده درخصوص اهداف کوتاه مدت و جذب آرای مردم است. به همین دلیل ماهیتا حاکمیت بانک مرکزی در معرض یک تضاد منافع قرار دارد که طرف فشار آن قدرتمندترین نهاد، یعنی قوه مجریه است. در همین راستا، کشور های توسعه یافته همواره، به خصوص بعد از دهه ۸۰، تلاش کردند تا به بیشترین میزان بین بانک مرکزی و قوه مجریه فاصله ایجاد کرده و بانک مرکزی را به بیشترین میزان استقلال برسانند.
در پژوهش مذکور، بانک مرکزی از حیث درجه استقلال به چهار دسته «استقلال از حیث هدف یا Goal Autonomy»، «استقلال در هدف گذاری یا Target Autonomy»، «استقلال ابزاری یا Instrument Autonomy» و «استقلال محدود یا limited Autonomy» تقسیم بندی شده است. کامل ترین نوع استقلال بانک مرکزی، استقلال از حیث هدف است که در آن بانک مرکزی در حیطه مکانیزم و زمان انتخاب اهداف پولی و ارزی، کاملا خود مختار بوده و تحت تاثیر هیچ نهاد بیرونی قرار نخواهد گرفت.
مهم ترین مثال از استقلال کامل بانک مرکزی سیستم فدرال رزرو آمریکا است. استقلال در هدف گذاری تقریبا همان استقلال از حیث هدف است با این تفاوت که از قبل یک هدف تورمی یا ارزی خاص تعیین شده و بانک مرکزی در دستیابی به آن اهداف پاسخگو است. بانک های مرکزی اروپا از این حیث که تورم مورد هدف را از سیستم بانک مرکزی اروپا می گیرند در زمره گروه استقلال در هدف گذاری قرار می گیرند.
استقلال ابزاری وضعیتی است که در آن قوه مقننه یا مجریه در توافق با بانک مرکزی، سیاست پولی یا ارزی را تعیین می کند اما بانک مرکزی در ابزار مورد استفاده اختیار کامل را دارد. بانک مرکزی نیوزیلند مثالی از این دست است که هدف از بیرون تعیین می شود اما ابزار از درون بانک مرکزی انتخاب می شوند. کانادا و نروژ مثال هایی دیگر از این نوع استقلال هستند که در آنها اگر چه در قانون بانک مرکزی صریحا اشاره نشده، اما توافق بانک مرکزی و قوه های دیگر مهم ترین تعیین کننده اهداف بانک مرکزی هستند.
استقلال محدود یا بانک مرکزی وابسته، حالتی که بانک مرکزی در آن یک نهاد دولتی بوده، اهداف و سیاست ها را دولت انتخاب می کند و به علاوه در ابزار دستیابی به این اهداف نیز دخالت دارد. به عنوان مثال، برای دستیابی به هدف کاهش تورم دولت نوع ابزار را که می تواند تغییرات پایه پولی یا نرخ ذخایر قانونی باشد را انتخاب می کند. عمده بانک های مرکزی وابسته در زمره کشور های در حال توسعه قرار می گیرند.
حدود ۶۰ درصد از کل ۱۰۱ کشور مورد بررسی در پژوهش صندوق جهانی پول، بانک های مرکزی مستقل از حیث هدف و هدف گذاری داشته اند؛ به طوری که در مجموع، ۱۶ درصد کشور ها استقلال از حیث هدف و ۴۲درصد استقلال در هدف گذاری را داشته اند. ۳۵درصد کشور های مورد بررسی استقلال ابزاری و تنها ۷ درصد این کشور ها بانک مرکزی وابسته دارند. تقسیم بندی کشور های موردبررسی بر حسب درآمد، حاکی از آن است که ۱۷ درصد بانک مرکزی گروه کشور های کم درآمد در دسته وابسته قرار می گیرند. این در حالی است که هیچ کدام از کشور هایی که در دسته با درآمد بالاتر از متوسط قرار می گیرند، بانک مرکزی وابسته ندارند.
در مجموع بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد کشور های با درآمد بالا، در گروه های استقلال از حیث هدف و استقلال هدف گذاری قرار می گیرند. بانک های مرکزی عمدتا به خاطر اهمیت فعالیت های آنها، در قبال نتیجه سیاست های خود پاسخگو هستند. به عبارت دیگر، برخی کشور ها به منظور اطمینان از اینکه منابع و تصمیمات در یک مسیر درست قرار گیرند، به کمک نهاد های مختلف، بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی به سیاست هایشان قرار می دهند.
وزارت مالی، رئیس دولت و کابینه سه نهادی هستند که بانک مرکزی کشورها در قبال سیاست های خود به آنها پاسخگو هستند. بانک مرکزی بیش از ثلث کشور های مورد بررسی در مقابل قوه مقننه پاسخگو هستند. در مجموع با یک تفکیک درآمدی می توان گفت بانک مرکزی عمده کشور های با درآمد بالا در مقابل قوه مقننه و بانک مرکزی بیشتر کشور های با درآمد پایین در مقابل وزارت مالی، پاسخگوی سیاست های خود هستند.