نرخ مؤثر

نرخ مؤثر نرخی است که مشتری لیزینگ برای تامین دارایی مورد نیاز خود متحمل می شود.

نرخ مؤثر نرخی است که مشتری لیزینگ برای تامین دارایی مورد نیاز خود متحمل می شود.
نرخ مؤثر عبارت است محاسبه سود تسهیلات به ازای خالص مبلغ نقدی تامین شده توسط شرکت لیزینگ
خالص تسهیلات عبارت است از مبلغ تسهیلات مندرج در قرارداد لیزینگ و مشتری منهای هزینه ها و مبالغ نقدی پرداخت شده توسط مشتری برای قرارداد مورد نظر
هزینه های نقدی که معمولا مشتری لیزینگ متحمل می شود شامل هزینه های کارشناسی مستند به مدارک مثبته هزینه بیمه هزینه ترهین و نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
درصورتی که فروشندگان کالا و تجهیزات تخفیفات اعطایی به لیزینگ را از مشتری دریافت نمایند این مبلغ نیز به مبالغ نقدی پرداخت شده توسط مشتری اضافه می شود.
این هزینه ها در قراردادهای لیزینگ حسب مدت قرارداد و میزان هزینه های یاد شده تا بیش از ده درصد به نرخ قرارداد لیزینگ اضافه می نماید.
در صورتی که شرکت های لیزینگ از ترفند های کاهش هزینه های جانبی مشتری استفاده نکنند مشتریان خود را در رقابت با سایر ارائه دهندگان خدمات مشابه ازدست خواهند داد.
ترفند های کاهش هزینه های جانبی مشتری لیزینگ کدامند؟
در بخشهای بعدی به این ترفند ها خواهیم پرداخت.