انتشار فصلنامه تخصصی داخلی ره آورد لیزینگ

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی داخلی لیزینگ صنعت و معدن به نام ' ره آورد لیزینگ' منتشر شد.

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی داخلی لیزینگ صنعت و معدن به نام ' ره آورد لیزینگ' منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، مدیر مسئول فصلنامه علیرضا اسدپور، صاحب امتیاز لیزینگ صنعت و معدن و سردبیر آن سمیه حامدی می باشد.
چهاردهمین شماره فصلنامه ره آورد لیزینگ به موضوعاتی همچون: نقش لیزینگ در تحقق برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم، گزارش جهانی صنعت لیزینگ 2017، الزامات فقهی و حقوقی در قرارداد اجاره به شرط تملیک و بررسی وضعیت عملکرد صنعت لیزینگ کشور پرداخته است.
لازم بذکر است که فایل مقالات شماره های پیشین فصلنامه از طریق وب سایت لیزینگ صنعت و معدن به آدرسwww.imlco.ir قابل دانلود می باشد.