اولین بانک ایرانی به دوران شکوفایی رونق باز خواهد گشت

بزرگترین ادغام بانکداری در انتظار تصمیم

هفته نامه بورس: با روی کار آمدن وزیر دفاع دولت دوازدهم ، رسیدگی به فعالیت های اقتصادی و مالی نهادهای نظامی با اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت؛ پس از آن بود که امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع خبر از ساماندهی موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی را داد. در همین راستا در اولین اقدام، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی خبر ادغام دو موسسه مالی و اعتباری ثامن و مهر اقتصاد را در بانک انصار داد. پس از تعطیلات نوروزی رفته رفته رایزنی ها برای انجام این کار صورت گرفت و ترکیب این موسسات بدون حضور مهر اقتصاد انجام و ادغام ثامن در انصار نهایی شد.

هفته نامه بورس: با روی کار آمدن وزیر دفاع دولت دوازدهم ، رسیدگی به فعالیت های اقتصادی و مالی نهادهای نظامی با اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت؛ پس از آن بود که امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع خبر از ساماندهی موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی را داد. در همین راستا در اولین اقدام، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی خبر ادغام دو موسسه مالی و اعتباری ثامن و مهر اقتصاد را در بانک انصار داد. پس از تعطیلات نوروزی رفته رفته رایزنی ها برای انجام این کار صورت گرفت و ترکیب این موسسات بدون حضور مهر اقتصاد انجام و ادغام ثامن در انصار نهایی شد.