مقایسه نحوه محاسبه تسهیلات به روش ساده بانکی و روش PMT

* علی نعمتی هدف این مقاله مقایسه بین نحوه محاسبه تسهیلات اعطایی به مشتریان که به دو شیوه روش ساده بانکی و روش PMT مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. البته در سال های گذشته بانک ها از روش ساده بانکی و شرکت های لیزینگ از هر دو روش استفاده می کردند، ولی در حال حاضر کلیه بانک ها و شرکت های لیزینگ از روش PMT استفاده می کنند و بحث دیگر این مقاله مربوط می شود به محاسبه روش پلکانی در راستای هدف مشتری مداری که این روش نیز به دو صورت نزولی و صعودی قابل اجرا خواهد بود.

* علی نعمتی
هدف این مقاله مقایسه بین نحوه محاسبه تسهیلات اعطایی به مشتریان که به دو شیوه روش ساده بانکی و روش PMT مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. البته در سال های گذشته بانک ها از روش ساده بانکی و شرکت های لیزینگ از هر دو روش استفاده می کردند، ولی در حال حاضر کلیه بانک ها و شرکت های لیزینگ از روش PMT استفاده می کنند و بحث دیگر این مقاله مربوط می شود به محاسبه روش پلکانی در راستای هدف مشتری مداری که این روش نیز به دو صورت نزولی و صعودی قابل اجرا خواهد بود.
دانلود مقاله :