«ولساپا» برای هرسهم ۲۲۷ ریال سود ساخت

شرکت لیزینگ رایان سایپا در صورت‌های مالی ۱۲ماهه حسابرسی شده اعلام کرد که برای هر سهم ۲۲۷ریال سود ساخته است.

شرکت لیزینگ رایان سایپا در صورت های مالی ۱۲ماهه حسابرسی شده اعلام کرد که برای هر سهم ۲۲۷ریال سود ساخته است.
شرکت لیزینگ رایان سایپا در صورت های مالی ۱۲ماهه حسابرسی شده اعلام کرد که برای هرسهم ۲۲۷ریال سود ساخته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است.
این شرکت سود عملیاتی را با افزایش ۱۱درصدی مبلغ دو هزار و ۴۶۵میلیارد ریال، سود خالص را با افزایش ۷درصدی مبلغ دو هزار و ۵۰میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را با ۴۴درصد مبلغ سه هزار و ۳۹۴میلیارد ریال منتشر کرده است.
اهداف و برنامه های راهبردی این شرکت در خصوص منابع و مصارف شامل دریافت اقساط مشتریان از محل تسهیلات پرداختی، دریافت تسهیلات از بانکها، انتشار اوراق مشارکت، سایر دریافتی ها است و همچنین مصارف آن شامل اعطای تسهیلات به متقاضیان، پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها، بازپرداخت سود انتشار اوراق و سایر پرداختی ها اعلام شده است.
علاوه بر این «ولساپا» در برآوردی که از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت برای دوره ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ دارد اعلام کرد که در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده مبلغ ۲۲هزار و ۴۳۷میلیارد ریال تسهیلات و مبلغ چهار هزار و ۱۰۰میلیارد ریال هزینه مالی طی سال تحقق یافته است.
«ولساپا» در بند حسابرس شرکت اصلی گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده، در خصوص شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول، موضوع یادداشت توضیحی ۲-۲۶ صورت های مالی، طبق دستورالعمل مربوطه مصوب بانک مرکزی اعلام کرده که دارای کسری ذخیره بوده و درآمد حاصل از تأخیر اقساط سررسید شده شناسایی نشده است؛ هر چند تعدیل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروری بوده، لیکن به علت عدم شناسایی درآمد حاصل از تأخیر اقساط در هنگام تحقق آن (تا مقطع مشکوک الوصول شدن) و تأثیر آن بر مبنای شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول یاد شده، تعیین میزان آن بر صورت های مالی مورد گزارش، در شرایط فعلی برای این مؤسسه میسر نشده است.