شرکت لیزینگ جامع سینا مجوز فعالیت سه ساله از بانک مرکزی ج.ا.ا دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، شرکت لیزینگ جامع سینا موفق به دریافت مجوز سه ساله از بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 29/02/98 گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، شرکت لیزینگ جامع سینا موفق به دریافت مجوز سه ساله از بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 29/02/98 گردید.
شرکت لیزینگ جامع سینا در راستای تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، در چارچوب دستور العمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) مصوب جلسه مورخ 14/10/95 شورای پول و اعتبار، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا فعالیت خود را شروع نموده است.
شرکت لیزینگ جامع سینا وابسته به بنیاد مستضعفان می باشد که موضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید اموال منقول و غیر منقول و انتقال و اگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و فروش اقساطی ، خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی درچارچوب ضوابط ذیربط و دستورالعملهای بانک مرکزی.