صدور گواهی مالیاتی تسهیلات بانکی تجمیع شد

هیات مقررات زدایی سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد تا ظرف مدت یکماه امکان اخذ تسهیلات از بانک‌های مختلف با اخذ یک گواهی را فراهم آورد.

هیات مقررات زدایی سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد تا ظرف مدت یکماه امکان اخذ تسهیلات از بانک های مختلف با اخذ یک گواهی را فراهم آورد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۱۳۹۵,۱۰.۱۳ موضوع تسهیل صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار قرار داد.
در این جلسه مواردی از قبیل طولانی بودن فرآیند استعلام، تعدد بخشنامه ها، تفسیر پذیری مفهوم ”بدهی مالیاتی قطعی شده“، عدم امکان اخذ تسهیلات با یک گواهی از موسسات اعتباری گوناگون (با وجود مدت اعتبار یکساله آن) و مراجعات متعدد و حضوری متقاضیان به ادارات مالیاتی به دلیل غیرالکترونیکی بودن فرآیند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شده است.
بر این اساس مصوب شده که با هدف بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف یکماه با اخذ نظرات بخش غیردولتی (در چهارچوب ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) بخشنامه واحدی ارائه نماید به نحوی که ضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی مورد نیاز برای استعلام، بدهی قطعی مالیاتی به طور شفاف تعریف و امکان اخذ تسهیلات از بانک های مختلف با اخذ یک گواهی را فراهم آورد.
از جمله نکات مهم مصوبه هیات موضوع الکترونیکی شدن فرآیند صدور گواهی و ایجاد وحدت رویه با منسوخ شدن کلیه بخشنامه های قبل است.