اعطای گواهی عضویت به شرکت های عضو از سوی انجمن

گواهی تمدید عضویت تعداد 26 شركت از شرکت های عضو انجمن صادر و در اختیار اعضا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، گواهی تمدید عضویت تعداد 26 شركت از شرکت های عضو انجمن صادر و در اختیار اعضا قرار گرفت.


در حال حاضر تعداد ٤٣ شركت لیزینگ دارای مجوز فعالیت، عضو انجمن می باشند.


گواهی عضویت بر اساس مفاد اساسنامه و آیین نامه عضویت انجمن به اعضایی كه دارای مجوز فعالیت بوده و حق عضویت خود را پرداخته اند تعلق می گیرد.