ریسک «ولساپا» پایین تر است

براساس اطلاعات مالی شرکت لیزینگ رایان سایپا، نسبت P/E شرکت در مقایسه با صنعت کمتر است. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک کمتری برخوردار است.

براساس اطلاعات مالی شرکت لیزینگ رایان سایپا، نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت کمتر است. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک کمتری برخوردار است.
سود خالص ولساپا از سال ۹۵ تا ۹۹ در حال افزایش بوده است. میزان رشد سود خالص شرکت در ۶ ماهه سال ۹۹ نسبت به ۶ ماهه سال ۹۸ برابر با ۱۹۴ درصد است.
شرکت لیزینگ رایان سایپا هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال ۹۹ برابر با ۱۰ درصد است.
بازدهی یک ماهه این شرکت منفی است. و بازدهی سه ماهه شرکت برابر با ۸.۲ درصد است. بازدهی سالانه شرکت برابر با ۵۴.۴ درصد است.
سود هر سهم لیزینگ رایان سایپا مبلغ ۳۹۳ ریال برآورد می شود.