تاریخچه (هویت قانونی)

انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان یک تشکل اقتصادی فراگیر ، سراسری و ملی صنعت لیزینگ کشور ، در نتیجه اعمال مدیریت و اجرای وظائف قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ،تلاش همه جانبه هیات مدیره و اعضای دو تشکل قبلی شرکت های لیزینگ (کانون و انجمن شرکت های لیزینگ ایران )، و همکاری ها و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 1394 با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین پایه گذاری و در تاریخ 1395/03/08 پروانه فعالیت خود را به شماره 487 از اتاق ایران دریافت و در تاریخ 95/04/30 به شماره  39194 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.